İdari Yetki Görev ve Sorumluluklar

31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5765 sayılı Kanunla kurulmuş olan Üniversitemizde bu tarihten itibaren faaliyete geçmek üzere Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlığımız, Gümüşhane Üniversitesi Senatosunun 18/11/2011 tarih 32 sayılı kararıyla yürürlüğe giren “Gümüşhane Üniversitesi Kütüphane Yönergesi” ve 03/02/1984 ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Üniversiteler Yayın Yönetmeliği”ne istinaden hazırlanan ve Senatonun 23/01/2013 tarih ve 74 sayılı kararıyla yürürlüğe giren “Gümüşhane Üniversitesi Yayın Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde görev yapmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın yönetici ve personeli bu görev ve sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirmekle sorumludur. Daire Başkanımız Birimimizin görev alanına giren hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi hususunda üst yöneticiye karşı sorumludur. 

Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar

Kütüphane hizmetlerine ilişkin tüm harcama ve ödeme işlemlerini tahakkuk ettirmek ve gerçekleştirmek.

Mali Yetkililer

Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme görevlisi Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi
Dursun YÜCEL Ercan ÖZSOY Ercan ÖZSOY Ekrem ÖNER

 

Arşiv Memuru Görev Tanımı
Memur Görev Tanımı
Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı
Daire Başkanı Görev Tanımı
Şube Müdürü Görev Tanımı
Kütüphaneci Görev Tanımı
Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı
Taşınır Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı
Bekçi Görev Tanımı
Hizmetli Görev Tanımı